Vores vedtægter


§ 1 FORMÅL


Stk. 1. BrætspilsBureauet er en frivillig, social og samfundsengagerende organisation, der arbejder for øget læring, trivsel og uddannelse for alle børn, unge og voksne gennem brugen af brætspil.


Stk. 2. Vi bygger på en grundidé om, at brætspil styrker trivslen, den faglige og sociale udvikling såvel som forståelsen for og erfaringen med demokratiske fællesskaber - og at de taktile og rumlige erfaringer i øjenkontakt som brætspil formidler er sæligt vigtige i en digital tidsalder. 


Stk. 3. Gennem brug af brætspil underviser vi i værdien af mangfoldighed og af hinandens forskellige styrker, så spillerne bliver opmærksomme og selvstændige medmennesker, der er villige til at påtage sig et ansvar i samfundet og verden.


Stk. 4. Med udgangspunkt i brætspillenes synlige som usynlige dynamikker udvikles kompetencer som fx tålmodighed, koncentration, hukommelse, selvstændighed, psykologisk tryghed, social kapital, planlægning, kreativitet samt analytiske, sproglige og matematiske evner. Det har alle glæde af både i mødet med uddannelsessystemet og livet.


Stk. 5. Vi bygger på et stærkt forankringsprincip, hvor vi skaber levedygtigt organisationsliv, lejrskoler, stævner og alternative arrangementer for og med børn, unge og voksne. Dette sker i et forpligtende fællesskab på tværs af alder, køn, sprog, etnisk baggrund, religion og nationalitet, der styrker samhørighed og integration i samfundet.


Stk. 6. Vi lægger vægt på godt kammeratskab og på, at særligt børn og unge tager et fælles ansvar for både egen og andres læring, hvilket fx sker via ”ung leder ung”-princippet, hvor der opmuntres til at tage et aktivt medansvar for undervisning og organisering.


Stk. 7. BrætspilsBureauet forkortes BB. Foreningens internationale navn er ”The Boardgame Bureau”.

§ 2 OPGAVEFOKUS & MÅLSÆTNINGER


For at virkeliggøre de i § 1 nævnte formål anvendes følgende virkemidler:


1. Samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner, ministerier, kommuner, skolepolitiske organisationer og tilsvarende aktører om relevante lærings- og (ud)dannelsesprojekter.


2. Styrke forståelsen og stimulere interessen for brætspil ved at synliggøre deres mange livsopbyggende afledte effekter.


3. Anvende brætspil som internationalt ”sprog” til fremme af dialog både lokalt, ude i verden og til f.eks. integration af nydanskere i Danmark.


4. Sikre læring og kvalitet i undervisningsmaterialer, landsdækkende aktiviteter og alle andre turneringer.


5. Forankre brætspil som varige tilbud i lokalsamfundet via inddragelse af børn og unge, forældre, lærere og frivillige.


6. Afvikle kuraterede spil-aftener for firmaer, organisationer eller foreninger, hvor BrætspilsBureauet sammensætter “spilmenuen” og vejleder til spillene undervejs.


7. Afholde kursus- og uddannelsesvirksomhed.


8. Styrke ”ung leder ung”-princippet fx via - kurser, hvor ældre elever uddannes til at hjælpe yngre elever.


9. Arrangere og/eller deltage i brætspils-lejre, hvor børn, unge og voksne deltager aktivt i inden- og udendørsaktiviteter.


10. Udvikle spillernes udsyn og kulturforståelse via deltagelse i internationale arrangementer i Danmark og udlandet.


11. Formidle effektstudier og videnskabelige undersøgelser af brætspil / rollespil bl.a. som et bidrag til politikudvikling inden for social-, lærings- og integrationsområdet.

§ 3 KONTINGENT


Stk. 1. Medlemmer af BrætspilsBureauet betaler pr. skoleår et kontingent. Beløbets størrelse fastsættes af Årsmødet (ÅM).


Stk. 2. Såfremt et kontingent ikke er betalt, kan medlemmet ikke deltage i arrangementer og demokratiet i BrætspilsBureauet.§ 4 ÅRSMØDET


Stk. 1. Årsmødet (ÅM) er BrætspilsBureauet øverste demokratiske organ og myndighed.


Stk. 2. Til Årsmødet kan alle medlemmer af BrætspilsBureauet samt interne og eksterne revisorer deltage. Bestyrelsen kan desuden invitere ikke-medlemmer.


Stk. 3. Årsmødet afholdes hvert år, så vidt muligt i 2. kvartal. Årsmødet indkaldes med 1 måneds varsel.


Stk. 4. Årsmødet har som minimum følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forslag til budget og kontingentsatser
  6. Valg af formand, næstformand og yderligere 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3 personer vælges i ulige år og op til 4 personer i lige år.
  7. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen.
  8. Nedsættelse af evt. øvrige udvalg
  9. Fastsættelse af dato for næste Årsmøde 
  10. Eventuelt

Stk. 5. Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte.


Stk. 6. Følgende har stemmeret på Årsmødet: Hvert kollektivt medlem har én stemme, hvert medlem af bestyrelsen og stævneudvalget har én stemme. 


Stk. 7. En mødedeltager kan højest afgive én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Simpelt stemmeflertal er afgørende. Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer.


Stk. 8. Skriftlig afstemning kan finde sted, hvis ønske herom fremsættes.


Stk. 9. Forslag, som ønskes behandlet på Årsmødet (ÅM), skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før.


Stk. 10. Ekstraordinært Årsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/10 af de kollektive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, ønsker det. Indkaldelse med angivelse af mødested, tidspunkt og dagsorden foretages af bestyrelsen.

§ 5 BESTYRELSEN


Stk. 1. BrætspilsBureauets bestyrelse består af 5-7 personer. Bestyrelsen står til ansvar overfor Årsmødet (ÅM). Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan supplere sig selv, hvis et medlem stopper utidigt.


Stk. 2. Bestyrelsen har ansvar for økonomi, strategi, politisk arbejde og tegner organisationen imellem Årsmøderne.


Stk. 3. Bestyrelsen ansætter BrætspilsBureauets generalsekretær og er arbejdsgiver for alle organisationens ansatte.


Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til under ansvar over for Årsmødet at erklære personer uværdige for BrætspilsBureauet, hvorved de ikke kan fungere som ledere eller beklæde poster i organisationen.

§ 6 TEGNINGSRET


Organisationen tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med generalsekretæren, af to medlemmer af bestyrelsen i forening med generalsekretæren eller af den samlede bestyrelse.

§ 7 OPLØSNING


Stk. 1. Bestemmelse om BrætspilsBureauets opløsning kan vedtages på et ordinært Årsmøde (ÅM). For at dette ÅM-møde er beslutningsdygtigt kræves, at mindst to tredjedele af organisationens stemmeberettigede er til stede. For at opløsningen kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for opløsningen.

På ÅM skal der samtidigt træffes bestemmelse om BrætspilsBureauets aktiver jf. stk. 3.


Stk. 2. Opnås et i stk. 1 beskrevet flertal på et Årsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt Årsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. Opløsningen kan herefter vedtages med mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer. På Årsmødet skal der samtidigt træffes bestemmelse om BrætspilsBureauets aktiver jf. stk. 3.


Stk. 3. I tilfælde af opløsning afhændes BrætspilsBureauets aktiver til anden spil- eller legebaseret uddannelsesaktivitet for børn og unge efter Årsmødets bestemmelse.

Kontakt os gerne til en snak om brugen af brætspil til jeres elever / studerende

unsplash